Thuật ngữ IFRS: Realisable value

dịch tiếng Việt: Giá trị có thể thực hiện được


Realisable value là gì?

Realisable value (Giá trị có thể thực hiện được) được định nghĩa là Khoản tiền hoặc tương đương tiền có thể nhận được ở thời điểm hiện tại thông qua việc bán hoặc thanh lý tài sản.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top