Thuật ngữ IFRS: Value in use

dịch tiếng Việt: Giá trị sử dụng


Value in use là gì?

Value in use (Giá trị sử dụng) được định nghĩa theo IFRS 5 là Giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến trong tương lai sẽ phát sinh từ việc tiếp tục sử dụng và thanh lý tài sản tại thời điểm kết thúc thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Theo quy định của IAS 36, Value in use được định nghĩa là Giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến trong tương lai sẽ thu được từ một tài sản hoặc đơn vị tạo tiền.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top