Thuật ngữ IFRS: Period of use

dịch tiếng Việt: Thời gian sử dụng


Period of use là gì?

Period of use (Thời gian sử dụng) được định nghĩa là Tổng thời gian một tài sản được sử dụng để thực hiện hợp đồng với khách hàng (kể cả các giai đoạn không liên tục).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top