IAS 32 – Financial Instruments: Presentation

(IAS 32 – Công cụ tài chính: Trình bày)

Ban hành: 12/2003

Hiệu lực: 01/2005

Lượt xem: 1.964


Scroll to Top