Thuật ngữ IFRS: Most advantageous market

dịch tiếng Việt: Thị trường thuận lợi nhất


Most advantageous market là gì?

Most advantageous market (Thị trường thuận lợi nhất) được định nghĩa là Thị trường tối đa hóa số tiền sẽ nhận được để bán tài sản hoặc tối thiểu hóa số tiền sẽ phải trả để chuyển nhượng một khoản nợ phải trả, sau khi tính đến chi phí giao dịch và chi phí vận chuyển.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top