Thuật ngữ IFRS: Asset ceiling

dịch tiếng Việt: Mức trần tài sản


Asset ceiling là gì?

Asset ceiling (Mức trần tài sản) được định nghĩa là Giá trị hiện tại của bất kỳ lợi ích kinh tế sẵn có nào dưới hình thức hoàn trả từ quỹ hoặc giảm trừ khoản đóng góp trong tương lai vào quỹ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top