Thuật ngữ IFRS: Asset

dịch tiếng Việt: Tài sản


Asset là gì?

Asset (Tài sản) được định nghĩa là một nguồn lực:

  • Đơn vị kiểm soát được từ những sự kiện trong quá khứ, và
  • Mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top