Thuật ngữ IFRS: Contract asset

dịch tiếng Việt: Tài sản phát sinh từ hợp đồng


Contract asset là gì?

Contract asset (Tài sản phát sinh từ hợp đồng) được định nghĩa là Quyền của đơn vị được hưởng khoản thanh toán từ việc chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khác hàng khi quyền đó phụ thuộc vào các điều kiện không phải yếu tố thời gian (ví dụ, việc thực hiện một nghĩa vụ trong tương lai của đơn vị).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top