Thuật ngữ IFRS: Insurance contract without direct participation features

dịch tiếng Việt: Hợp đồng bảo hiểm không có đặc tính chia sẻ trực tiếp


Insurance contract without direct participation features là gì?

Insurance contract without direct participation features (Hợp đồng bảo hiểm không có đặc tính chia sẻ trực tiếp) được định nghĩa là Một hợp đồng bảo hiểm không phải là hợp đồng bảo hiểm có đặc tính chia sẻ trực tiếp.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top