Thuật ngữ IFRS: Insurance contract with direct participation features

dịch tiếng Việt: Hợp đồng bảo hiểm có đặc tính chia sẻ trực tiếp


Insurance contract with direct participation features là gì?

Insurance contract with direct participation features (Hợp đồng bảo hiểm có đặc tính chia sẻ trực tiếp) được định nghĩa là Một hợp đồng bảo hiểm mà khi phát hành thì:

(a) Các điều khoản hợp đồng xác định rằng chủ hợp đồng được tham gia chia lãi lỗ trên một nhóm tài sản đầu tư được xác định rõ ràng;

(b) Công ty bảo hiểm sẽ chia cho chủ hợp đồng một phần đáng kể lãi lỗ dựa trên giá trị hợp lý của nhóm tài sản đầu tư; và

(c) Đối với khoản phải trả cho chủ hợp đồng, nếu công ty bảo hiểm có bất kỳ điều chỉnh nào thì phần đáng kể của điều chỉnh đó phải tương ứng với sự thay đổi giá trị hợp lý của nhóm tài sản đầu tư.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top