Thuật ngữ IFRS: Contract

dịch tiếng Việt: Hợp đồng


Contract là gì?

Contract (Hợp đồng) được định nghĩa là Một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên tạo nên quyền và nghĩa vụ có hiệu lực thi hành.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top