Thuật ngữ IFRS: Insurance contract

dịch tiếng Việt: Hợp đồng bảo hiểm


Insurance contract là gì?

Insurance contract (Hợp đồng bảo hiểm) được định nghĩa là Hợp đồng mà theo đó một bên (công ty bảo hiểm) chấp nhận rủi ro bảo hiểm trọng yếu từ bên kia (chủ hợp đồng) thông qua việc đồng ý bồi thường cho chủ hợp đồng nếu có một sự kiện không chắc chắn xảy ra trong tương lai (sự kiện được bảo hiểm) gây tổn thất tới chủ hợp đồng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top