Thuật ngữ IFRS: Contractual service margin

dịch tiếng Việt: Lợi nhuận cận biên từ hợp đồng


Contractual service margin là gì?

Contractual service margin (Lợi nhuận cận biên từ hợp đồng) được định nghĩa là Một cấu phần của giá trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả đối với nhóm hợp đồng bảo hiểm đại diện cho lợi nhuận chưa được hưởng mà công ty bảo hiểm sẽ ghi nhận khi cung cấp dịch vụ trong tương lai.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top