Thuật ngữ IFRS: Costs of disposal

dịch tiếng Việt: Chi phí thanh lý


Costs of disposal là gì?

Costs of disposal (Chi phí thanh lý) được định nghĩa là Chi phí tăng thêm liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản, không bao gồm chi phí tài chính và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top