Thuật ngữ IFRS: Costs to sell

dịch tiếng Việt: Chi phí bán


Costs to sell là gì?

Costs to sell (Chi phí bán) được định nghĩa là Chi phí tăng thêm liên quan trực tiếp đến việc thanh lý tài sản (hoặc nhóm tài sản thanh lý), không bao gồm chi phí tài chính và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top