Thuật ngữ IFRS: Initial direct costs

dịch tiếng Việt: Chi phí trực tiếp ban đầu


Initial direct costs là gì?

Initial direct costs (Chi phí trực tiếp ban đầu) được định nghĩa là Chi phí tăng thêm để có được một hợp đồng thuê tài sản, chi phí này sẽ không phát sinh nếu không có được  hợp đồng thuê tài sản, trừ khi các chi phí đó phát sinh bởi nhà sản xuất hoặc đại lý cho thuê liên quan đến hợp đồng thuê tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top