Thuật ngữ IFRS: Transaction costs

dịch tiếng Việt: Chi phí giao dịch


Transaction costs là gì?

Transaction costs (Chi phí giao dịch) được định nghĩa là Chi phí liên quan trực tiếp tới việc bán, thanh lý tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả trong thị trường chính yếu (hoặc thuận lợi nhất) và đáp ứng cả hai tiêu chí sau:

(a) Những chi phí phát sinh trực tiếp và cần thiết cho giao dịch đó

(b) Những chi phí sẽ không phát sinh nếu đơn vị không thực hiện giao dịch bán, thanh lý tài sản hoặc chuyển nhượng nợ phải trả (tương tự  chi phí  bán, như được định nghĩa tại IFRS 5)


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top