Thuật ngữ IFRS: Purchased or originated credit-impaired financial asset

dịch tiếng Việt: Tài sản tài chính được khởi tạo hoặc được mua bị tổn thất tín dụng


Purchased or originated credit-impaired financial asset là gì?

Purchased or originated credit-impaired financial asset (Tài sản tài chính được khởi tạo hoặc được mua bị tổn thất tín dụng) được định nghĩa là Tài sản tài chính được khởi đầu hoặc được mua  bị suy giảm tín dụng tại thời điểm ghi nhận ban đầu.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top