Thuật ngữ IFRS: Non-current asset

dịch tiếng Việt: Tài sản dài hạn


Non-current asset là gì?

Non-current asset (Tài sản dài hạn) được định nghĩa là Tài sản không thỏa mãn định nghĩa tài sản ngắn hạn. 


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top