Thuật ngữ IFRS: Effective date of the modification

dịch tiếng Việt: Ngày sửa đổi hợp đồng thuê có hiệu lực


Effective date of the modification là gì?

Effective date of the modification (Ngày sửa đổi hợp đồng thuê có hiệu lực) được định nghĩa là Ngày mà các bên đồng ý về các sửa đổi trong hợp đồng thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top