Thuật ngữ IFRS: Inception date of the lease (inception date)

dịch tiếng Việt: Ngày bắt đầu của giao dịch thuê


Inception date of the lease (inception date) là gì?

Inception date of the lease (inception date) (Ngày bắt đầu của giao dịch thuê) được định nghĩa là ngày sớm hơn giữa ngày ký hợp đồng thuê và ngày cam kết của các bên đối với điều khoản chính của hợp đồng thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top