Thuật ngữ IFRS: Lease modification

dịch tiếng Việt: Sửa đổi hợp đồng thuê tài sản


Lease modification là gì?

Lease modification (Sửa đổi hợp đồng thuê tài sản) được định nghĩa là Sự thay đổi phạm vi hoặc khoản thanh toán của hợp đồng thuê, không phải là một phần của các điều khoản và điều kiện ban đầu của hợp đồng thuê (ví dụ: thêm hoặc chấm dứt quyền sử dụng một hoặc nhiều tài sản cơ sở, kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn thuê theo hợp đồng).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top