Thuật ngữ IFRS: Employee benefits

dịch tiếng Việt: Lợi ích của người lao động


Employee benefits là gì?

Employee benefits (Lợi ích của người lao động) được định nghĩa là Tất cả các khoản chi trả của đơn vị dưới mọi hình thức cho người lao động cho công việc mà người lao động thực hiện tại đơn vị hoặc chi trả do chấm dứt hợp đồng lao động.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top