Thuật ngữ IFRS: Settlement (of employee benefit obligations)

dịch tiếng Việt: Thanh toán (nghĩa vụ phúc lợi người lao động)


Settlement (of employee benefit obligations) là gì?

Settlement (of employee benefit obligations) (Thanh toán (nghĩa vụ phúc lợi người lao động)) được định nghĩa là Một giao dịch qua đó loại trừ toàn bộ các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ ngầm định đối với một phần hoặc toàn bộ phúc lợi được cung cấp bởi quỹ phúc lợi với mức phúc lợi  xác định, mà không phải là khoản chi trả phúc lợi cho người lao động hoặc người nhân danh người lao động đã được quy định trong các điều khoản của quỹ phúc lợi và đã được đưa vào trong các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top