Thuật ngữ IFRS: Short-term employee benefits

dịch tiếng Việt: Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động


Short-term employee benefits là gì?

Short-term employee benefits (Phúc lợi ngắn hạn cho người lao động) được định nghĩa là Các khoản phúc lợi cho người lao động (không phải là phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng) dự kiến sẽ được thanh toán hoàn toàn trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo năm mà người lao động thực hiện các công việc liên quan cho đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top