Thuật ngữ IFRS: Plan assets (of an employee benefit plan)

dịch tiếng Việt: Tài sản (của quỹ phúc lợi nhân viên)


Plan assets (of an employee benefit plan) là gì?

Plan assets (of an employee benefit plan) (Tài sản (của quỹ phúc lợi nhân viên)) bao gồm:

(a) các tài sản được nắm giữ bởi quỹ phúc lợi dài hạn cho người lao động; và

(b)  các hợp đồng bảo hiểm đủ điều kiện.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top