Thuật ngữ IFRS: Equity instrument

dịch tiếng Việt: Công cụ vốn


Equity instrument là gì?

Equity instrument (Công cụ vốn) được định nghĩa là Một hợp đồng chứng minh lợi ích còn lại trên những tài sản của một đơn vị sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top