Thuật ngữ IFRS: Equity instrument granted

dịch tiếng Việt: Công cụ vốn được cam kết


Equity instrument granted là gì?

Equity instrument granted (Công cụ vốn được cam kết) được định nghĩa là Quyền (có điều kiện hoặc không có điều kiện) đối với công cụ vốn của đơn vị được đơn vị trao cho một bên khác, theo thỏa thuận thanh toán trên cổ phiếu.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top