Thuật ngữ IFRS: Equity interests

dịch tiếng Việt: Lợi ích của chủ sở hữu


Equity interests là gì?

Equity interests (Lợi ích của chủ sở hữu) được định nghĩa là lợi ích từ quyền sở hữu của nhà đầu tư, chủ sở hữu, các thành viên hoặc các bên tham gia của đơn vị tương hỗ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top