Thuật ngữ IFRS: Lifetime expected credit losses

dịch tiếng Việt: Tổn thất tín dụng dự kiến trong suốt thời hạn


Lifetime expected credit losses là gì?

Lifetime expected credit losses (Tổn thất tín dụng dự kiến trong suốt thời hạn) được định nghĩa là Các khoản tổn thất tín dụng dự kiến phát sinh từ tất cả các sự kiện mất khả năng thanh toán có thể xảy ra trong suốt thời hạn dự kiến của một công cụ tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top