Thuật ngữ IFRS: Financial instrument

dịch tiếng Việt: Công cụ tài chính


Financial instrument là gì?

Financial instrument (Công cụ tài chính) được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh một tài sản tài chính cho một đơn vị và một khoản nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn của đơn vị khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top