Thuật ngữ IFRS: Financial risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro tài chính


Financial risk là gì?

Financial risk (Rủi ro tài chính) được định nghĩa là rủi ro xảy ra khi có sự thay đổi trong tương lai của một hay các yếu tố như: Lãi suất, giá của công cụ tài chính, giá hàng hoá, tỷ giá hối đoái, chỉ số giá cả, xếp hạng tín dụng, chỉ số tín dụng hoặc các biến số khác, kể cả các biến số phi tài chính mà các biến số này không được quy định cụ thể trong hợp đồng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top