Thuật ngữ IFRS: Insurance risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro bảo hiểm


Insurance risk là gì?

Insurance risk (Rủi ro bảo hiểm) được định nghĩa là những rủi ro ngoài rủi ro tài chính được chuyển từ chủ hợp đồng bảo hiểm sang công ty bảo hiểm.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top