Thuật ngữ IFRS: Intangible asset

dịch tiếng Việt: Tài sản vô hình


Intangible asset là gì?

Intangible asset (Tài sản vô hình) được định nghĩa là Một tài sản phi tiền tệ có thể xác định được không có hình thái vật chất.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top