IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities

(IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác)

Ban hành: 05/2011

Hiệu lực: 01/2013

Lượt xem: 1.254


Giới thiệu về IFRS 12

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 12


Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IFRS 12


Không có thông tin

Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IFRS 12


Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IFRS 12


Tóm tắt Chuẩn mực IFRS 12

Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của IFRS 12 là yêu cầu sự công bố thông tin có thể kiến người sử dụng Báo cáo Tài chính để đánh giá: [IFRS 12:1]

- bản chất, rủi ro đi kèm và những lợi ích khác ở các đơn vị khác;

- những hiệu quả của những lợi ích đến vị thế tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền.

Nếu việc công bố thông tin được quy định với IFRS 12, cùng với việc công bố thông tin được quy định bởi các Chuẩn mực IFRS khác không đáp ứng được những mục tiêu trên, doanh nghiệp phải công bố thêm thông tin cần thiết để đáp ứng được những mục đích đó.[IFRS 12:3]

IFRS 12 áp dụng cho các đối tượng doanh nghiệp có lợi ích trong bất kỳ loại nào dưới đây:

- Công ty con;

- Các thỏa thuận liên doanh (ví dụ, hoạt động chung hoặc công ty liên doanh);

- Các công ty liên kết;

- Các đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất.

Cải tiến hàng năm đối với các tiêu chuẩn IFRS Chu kỳ 2014–2016 chỉ ra rằng việc công bố thông tin được quy định trong IFRS 12 ( ngoại trừ B10 - B16] cũng áp dụng với những lợi ích được giữ vì mục đích bán và hoạt động bị chấm dứt theo như IFRS 5 Tài sản cố định nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt.

IFRS 12 không áp dụng cho quỹ phúc lợi hưu trí hoặc quỹ phúc lợi cho người lao động dài hạn khác, báo cáo tài chính riêng của một đơn vị, IAS 27 Báo cáo tài chính riêng áp dụng cho nó (ngoại trừ ác đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất và đơn vị đầu tư trong một vài trường hợp), một lợi ích được nắm giữ bởi đơn vị mà đơn vị tham gia vào trong đó nhưng không có kiểm soát chung, một lợi ích trong đơn vị khác được kế toán theo IFRS 9 Công cụ tài chính.

Một đơn vị đầu tư tập báo cáo tài chính, ở đó, tất cả những công ty con của nó sẽ được đo lường ở giá thị trường thông qua lãi lỗ, điều này thể hiện ở việc công bố thông tin liên quan đến những đơn vị đầu tư được quy định ở IFRS 12. [IFRS 12:6]*

* Được bổ sung bởi các tổ chức đầu tư: Áp dụng các sửa đổi về Ngoại lệ Hợp nhất (Sửa đổi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 28), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016

Những khái niệm quan trọng

[IFRS 12: Phụ lục A]

Lợi ích trong các đơn vị khác: Đối với mục đích của IFRS này, lợi ích trong đơn vị khác đề cập đến tham gia theo hợp đồng và phi hợp đồng làm cho đơn vị có sự thay đổi lợi nhuận từ kết quả hoạt động của đơn vị khác. Lợi ích trong đơn vị khác có thể được chứng minh bằng, nhưng không giới hạn, việc nắm giữ vốn chủ sở hữu hoặc các công cụ nợ cũng như các hình thức tham gia khác như cung cấp ngân quỹ, hỗ trợ thanh khoản, tăng cường tín dụng và bảo lãnh. Nó bao gồm các phương thức mà một đơn vị có quyền kiểm soát hoặc kiểm soát chung, hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với một đơn vị khác. Một đơn vị không nhất thiết có lợi ích trong đơn vị khác chỉ vì một mối quan hệ nhà cung cấp-khách hàng tượng trưng.

Đơn vị có cấu trúc: Một đơn vị có cấu trúc là một đơn vị đã được thiết kế sao cho quyền biểu quyết hoặc quyền tương tự không phải là yếu tố chi phối trong việc quyết định bên nào kiểm soát đơn vị đó, chẳng hạn như khi bất kỳ quyền biểu quyết chỉ liên quan đến các công việc hành chính và các hoạt động có liên quan được điều hành thông qua các thỏa thuận hợp đồng.

Những xét đoán và giả định quan trọng

Một đơn vị sẽ công bố thông tin về các xét đoán và các giả định quan trọng mà nó đã đưa ra (và thay đổi các xét đoán và các giả định đó) trong việc xác định:

- rằng nó có quyền kiểm soát với một đơn vị khác;

- rằng nó có kiểm soát chung với một thỏa thuận hoặc ảnh hưởng đáng kể đến một đơn vị khác; và

- loại thỏa thuận liên doanh khi thỏa thuận đã được cấu trúc thông qua một đơn vị chuyên biệt.

Lợi ích từ công ty con

Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho người sử dụng về báo cáo tài chính hợp nhất của nó:

- để hiểu về thành phần của tập đoàn;

- để hiểu về lợi ích mà lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và các dòng tiền;

- để đánh giá bản chất và mức độ hạn chế đáng kể của nó trong khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn;

- để đánh giá bản chất và những thay đổi, những rủi ro liên quan đến lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc hợp nhất;

- để đánh giá kết quả của những thay đổi trong quyền lợi sở hữu của nó đối với công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát;

- để đánh giá kết quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong kỳ báo cáo.

Lợi ích trong các công ty con phi hợp nhất

[Lưu ý: Miễn trừ hợp nhất pháp nhân đầu tư được đề cập trong phần này do các Tổ chức đầu tư đưa ra, ban hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2012 và có hiệu lực cho các giai đoạn hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2014]

Theo IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất, một đơn vị đầu tư được yêu cầu áp dụng ngoại lệ đối với hợp nhật và thay vào đó hạch toán khoản đầu tư của mình vào công ty con theo giá thị trường thông qua lãi lỗ.[IFRS 10:31]

Khi một thực thể là một đơn vị đầu tư, IFRS 12 quy định những công bố bổ sung, bao gồm:

- thực tế thực thể kinh doanh là một đơn vị đầu tư [IFRS 12:19A];

- thông tin về những xét đoán và giá định qua trọng, nó đưa ra để xác định rằng đó là một pháp nhân đầu tư và cụ thể là khi đơn vị không có một hoặc nhiều "đặc điểm điển hình" của một pháp nhân đầu tư [IFRS 12:9A];

- chi tiết về các công ty con chưa được hợp nhất (tên, địa điểm kinh doanh, quyền sở hữu nắm giữ) [IFRS 12:19B];

- thông tin chi tiết về mối quan hệ và các giao dịch nhất định giữa pháp nhân đầu tư và công ty con (ví dụ: các hạn chế về chuyển tiền, cam kết, thỏa thuận hỗ trợ, thỏa thuận hợp đồng) [IFRS 12: 19D-19G];

- thông tin nơi một thực thể trở thành hoặc không còn là một thực thể đầu tư [IFRS 12:9B];

Đơn vị thực hiện các tiết lộ này không bắt buộc phải cung cấp các thông tin tiết lộ khác theo yêu cầu của IFRS 12 [IFRS 12:21A, IFRS 12:25A].

Lợi ích trong thỏa thuận liên doanh và công ty liên kết

Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó đánh giá: [IFRS 12:20]

- bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của lợi ích của nó trong thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết, bao gồm cả bản chất và ảnh hưởng của nó đến quan hệ hợp đồng với các nhà đầu tư khác kiểm soát chung với nó, hoặc ảnh hưởng đáng kể, thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết.

- bản chất và những thay đổi trong rủi ro liên quan đến lợi ích của nó trong các công ty liên doanh và các công ty liên kết.

Lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc chưa hợp nhất

Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó [IFRS 12:24]:

- hiểu bản chất và mức độ lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất;

- đánh giá bản chất và những thay đổi, các rủi ro liên quan đến lợi ích của nó trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất.

Khả năng áp dụng và áp dụng sớm

[IFRS 12: Phụ lục C]

IFRS 12 được áp dụng cho các kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2013. Được phép áp dụng sớm.

Các yêu cầu công bố của IFRS này không cần phải được áp dụng cho bất kỳ kỳ nào trình bày bắt đầu trước kỳ hàng năm ngay trước lần đầu tiên kỳ hàng năm mà IFRS 12 được áp dụng. [IFRS 12:C2A]

Các tổ chức được khuyến khích tự nguyện cung cấp thông tin theo yêu cầu của IFRS 12 trước khi áp dụng. Việc cung cấp một số thông tin tiết lộ theo yêu cầu của IFRS 12 không buộc đơn vị phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của IFRS hoặc cũng phải áp dụng:

- IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất

- IFRS 11 Thỏa thuận chung

- IAS 27 Báo cáo tài chính riêng (2011}

- IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và công ty liên doanh (2011).

Scroll to Top