IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities

(IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác)

Ban hành: 05/2011

Hiệu lực: 01/2013

Lượt xem: 5


Scroll to Top