Thuật ngữ IFRS: Level 1 inputs

dịch tiếng Việt: Đầu vào cấp độ 1


Level 1 inputs là gì?

Level 1 inputs (Đầu vào cấp độ 1) được định nghĩa là Giá niêm yết (chưa điều chỉnh) trong các thị trường sôi động của các tài sản hoặc nợ phải trả tương tự nhau mà đơn vị có thể tiếp cận vào ngày xác định giá trị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top