Thuật ngữ IFRS: Level 3 inputs

dịch tiếng Việt: Đầu vào cấp độ 3


Level 3 inputs là gì?

Level 3 inputs (Đầu vào cấp độ 3) được định nghĩa là Đầu vào không quan sát được đối với tài sản hoặc nợ phải trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top