Thuật ngữ IFRS: Level 2 inputs

dịch tiếng Việt: Đầu vào cấp độ 2


Level 2 inputs là gì?

Level 2 inputs (Đầu vào cấp độ 2) được định nghĩa là Các đầu vào khác không phải là giá niêm yết được bao gồm trong Cấp độ 1 có thể quan sát được đối với tài sản hoặc nợ phải trả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top