Thuật ngữ IFRS: Unobservable inputs

dịch tiếng Việt: Đầu vào không quan sát được


Unobservable inputs là gì?

Unobservable inputs (Đầu vào không quan sát được) được định nghĩa là Đầu vào dữ liệu thị trường là không sẵn có và được xây dựng bằng cách sử dụng thông tin tốt nhất sẵn có về các giả định rằng các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc nợ phải trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top