Thuật ngữ IFRS: Observable inputs

dịch tiếng Việt: Đầu vào quan sát được


Observable inputs là gì?

Observable inputs (Đầu vào quan sát được) được định nghĩa là Đầu vào được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường, chẳng hạn như thông tin công khai có sẵn về các giao dịch hoặc sự kiện thực tế và giả định rằng các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc nợ phải trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top