Thuật ngữ IFRS: Mutual entity

dịch tiếng Việt: Đơn vị tương hỗ


Mutual entity là gì?

Mutual entity (Đơn vị tương hỗ) được định nghĩa là Một đơn vị không thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư nhưng mang lại cổ tức, làm giảm chi phí hoặc mang lại các lợi ích kinh tế khác trực tiếp cho chủ sở hữu, thành viên hoặc các bên tham gia, ví dụ như đơn vị bảo hiểm tương hỗ, liên minh tín dụng hoặc hợp tác xã tín dụng đều là các đơn vị tương hỗ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top