Thuật ngữ IFRS: Non-performance risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ


Non-performance risk là gì?

Non-performance risk (Rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ) được định nghĩa là Rủi ro  đơn vị sẽ không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ. Rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở rủi ro tín dụng của chính đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top