Thuật ngữ IFRS: Non-controlling interest

dịch tiếng Việt: Lợi ích cổ đông không kiểm soát


Non-controlling interest là gì?

Non-controlling interest (Lợi ích cổ đông không kiểm soát) được định nghĩa là Vốn chủ sở hữu tại công ty con không do công ty mẹ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top