Thuật ngữ IFRS: Finance lease

dịch tiếng Việt: Thuê tài chính


Finance lease là gì?

Finance lease (Thuê tài chính) được định nghĩa là Một hợp đồng thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top