Thuật ngữ IFRS: Commencement date of the lease

dịch tiếng Việt: Ngày tài sản thuê bắt đầu sẵn sàng sử dụng


Commencement date of the lease là gì?

Commencement date of the lease (Ngày tài sản thuê bắt đầu sẵn sàng sử dụng) được định nghĩa là Ngày mà bên cho thuê chuyển giao tài sản cho bên thuê và đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top