Thuật ngữ IFRS: Options, warrants and their equivalents

dịch tiếng Việt: Quyền chọn, chứng quyền và những hợp đồng tương tự


Options, warrants and their equivalents là gì?

Options, warrants and their equivalents (Quyền chọn, chứng quyền và những hợp đồng  tương tự) được định nghĩa là Các công cụ tài chính cho phép chủ sở hữu có quyền mua các cổ phiếu phổ thông.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top