Thuật ngữ IFRS: Actuarial gains and losses

dịch tiếng Việt: Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê


Actuarial gains and losses là gì?

Actuarial gains and losses (Chênh lệch từ tính toán dựa trên mô hình thống kê) được định nghĩa là Các thay đổi về giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh từ:

  • các điều chỉnh theo thực tế (ảnh hưởng của chênh lệch giữa các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê từ trước và thực tế); và
  • ảnh hưởng của thay đổi về các giả định tính toán dựa trên mô hình thống kê.

Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top