Thuật ngữ IFRS: Put options (on ordinary shares)

dịch tiếng Việt: Quyền chọn bán (cổ phiếu phổ thông)


Put options (on ordinary shares) là gì?

Put options (on ordinary shares) (Quyền chọn bán (cổ phiếu phổ thông)) được định nghĩa là Hợp đồng cung cấp cho người nắm giữ quyền bán cổ phiếu phổ thông ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top