Thuật ngữ IFRS: Orderly transaction

dịch tiếng Việt: Giao dịch tự nguyện có tổ chức


Orderly transaction là gì?

Orderly transaction (Giao dịch tự nguyện có tổ chức) được định nghĩa là Một giao dịch công khai trên thị trường trong thời gian trước ngày xác định giá trị để cho các hoạt động tiếp thị đối với tài sản hoặc nợ phải trả theo thông lệ được xảy ra mà không phải là một giao dịch ép buộc (ví dụ như một giao dịch thanh lý ép buộc hoặc bán hàng không mong muốn).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top