Thuật ngữ IFRS: Performance condition

dịch tiếng Việt: Điều kiện thực hiện


Performance condition là gì?

Performance condition (Điều kiện thực hiện) được định nghĩa là Một điều kiện trao quyền yêu cầu:

(a) Đối tác phải hoàn thành dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể (nghĩa là một điều kiện phục vụ); yêu cầu phục vụ có thể rõ ràng hoặc ngầm định; và

(b) Các mục tiêu hiệu quả cụ thể sẽ được đáp ứng trong thời gian đối tác đang thực hiện dịch vụ được yêu cầu trong mục (a).

Thời gian đạt được mục tiêu một cách hiệu quả:

(a) Sẽ không kéo dài vượt quá thời gian   phục vụ; và

(b) Có thể bắt đầu trước thời gian phục vụ với điều kiện ngày bắt đầu của mục tiêu hiệu quả không diễn ra quá sớm so với ngày bắt đầu thời hạn phục vụ.

Một mục tiêu hiệu suất được xác định tham chiếu đến:

(a) Các hoạt động (hoặc hành động) riêng của đơn vị hoặc đơn vị khác trong cùng một tập đoàn (điều kiện phi thị trường); hoặc

(b) Giá (hoặc giá trị) của các công cụ vốn của đơn vị hoặc đơn vị khác trong cùng tập đoàn (gồm cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu) (điều kiện thị trường).

Một mục tiêu hiệu quả có thể liên quan tới toàn bộ hiệu quả của đơn vị hoặc với một phần của đơn vị (hoặc một phần của tập đoàn), như là một bộ phận hoặc một cá nhân người lao động.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top